Genel Uygulama Alanları

Elektrik & Enerji

• AG/OG Elektrik Dağıtım Odaları
• Kompanzasyon Panoları
• Kablo Galerileri
• Trafolar ve Jeneratörler
• Switch Kabinleri
• Rüzgar Türbinleri
• Enerji Santralleri
• Akü Şarj Odaları

Elektriksel Mahallerin Yangın Tehlikesine Karşı Korunması

İstatistikler göstermektedir ki teknolojinin gelişmesi ile elektrik enerjisinin daha fazla alanda kullanılmaya başlanması sonucunda, günümüzde Dünya üzerinde
yaşanan yangın felaketlerinin %32’si elektrik tesisatlarından kaynaklanmaktadır. Basitçe, her 3 yangından biri elektrik yangınıdır. Bu bilgi ışığında, aktif ve pasif bileşenleriyle elektrik taşıyan tüm alanlar, yangın vakaları için önemli ve  potansiyel risk merkezleridir.

Alçak ve orta gerilim kablolarının tesis ve binaların tamamını dolaşıyor olması; kök sebebi elektriksel mahaller olan vakalarda, yangının kablolar vasıtası ile
hızlı şekilde yapının farklı bölümlerine de yayılmasına ve büyük kayıplara sebep olmaktadır. Bu tip vakaların önlenebilmesi için, 24 saat yaşayan elektriksel mahallerde gerçekleşebilecek yangınlara henüz başlangıç aşamasında müdahale edebilmek amacıyla otomatik algılama ve söndürme sistemleri tasarlanmalıdır.

Yangın riski taşıyan elektriksel mahallerden kısaca bahsetmek gerekirse;  özellikle yağlı trafoların bulunduğu odalar, kesici odaları, alçak ve orta gerilim
hücre odaları, elektrik dağıtım panoları ve kompanzasyon panolarının bulunduğu odalar, akü şarj odaları, jeneratör odaları ve üretim sahası içerisindeki makinelerin elektrik panoları vs. detaylandırabiliriz. Enerji santrallerinde bu mahallere PLC ve Uyartım odalarını da ekleyebiliriz.

Ex-Proof Alanlar

Patlamaya karşı korunma kapsamında değerlendirilen mahallerde, oda içerisindeki elektriksel tesisatlarda başlayacak yangının, patlayıcı ekipmanlara
ilerlemeden baskılanmasını sağlayacak algılama ve söndürme senaryosu uygulamak gereklidir. Bu tip mahallerde Ex-Proof özellikli algılama ve söndürme
cihazları kullanılır. Mahal içerisindeki tüm armatür ve ekipmanlarda da aynı hassasiyeti korumak önemlidir.

Pano Yangınları

Kompanzasyon ve transfer panolarında başlayan yangınların erken tespitini ve baskılanmasını sağlamak için, algılama sisteminin ve söndürücü üreteçlerin,
pano içinde konumlandırılması önemlidir. Panolara montaj imkanının bulunmadığı durumlarda, yükseltilmiş döşeme altından üreteç konumlandırılması yapılabilir. Aynı zamanda elektrik odalarının alt kablo galerileri için de ayrı bir algılama ve söndürme senaryosu tasarlanmalıdır.
Panolar ve elektrik kabinleri için geliştirdiğimiz “TinyPanel” algılama paneli çözümü, etkin algılama ihbar ve söndürme özellikleri ile alternatif panelli ve
otonom çözümlere oranla çok daha ekonomiktir. Ray tipi ve sıva üstü konumlandırmaya uygun olan “TinyPanel”, bütünleşik güç kaynağı, aküsü, sensörleri, siren ve röle çıkışlarına sahiptir. Birinci ve ikinci seviye alarm ayarlarıyla tam koruma sağlar.

 

Pasif Yangın Durdurucular

Tesisi dolaşan elektrik kablolarının bulunduğu şalt geçişlerinin pasif yangın durdurucu çözümler ile kapatılması, en az aktif yangın söndürme önlemleri kadar önemlidir. Önlenemeyen vakalarda, yangının başlangıç mahalinde uzun süre hapsedilmesini sağlamakla birlikte, tesisin diğer mahallerine erişmesini engellemektedir. Bu tarz şalt kapamalarında genellikle yangına dayanıklı panel, köpük, mastik ve boya kullanılmaktadır.

Bilgi İşlem & İletişim

• Veri Merkezleri
• Server Odaları
• Baz İstasyonları
• Radyo-TV Vericileri ve İstasyonları

 Veri Merkezleri / Sunucu Odaları

Günümüzde, hayatın her alanına ait, depolanan ve yeniden erişim için hazır bulunması gereken değerli veriler sürekli artmaktadır. Veri kaybı veya veriye geçici süreli erişememe durumunun yarattığı maddi zararlar ise gözardı edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır. Bu hızlı büyümenin yarattığı astronomik teknolojik altyapı maliyetleri ve yeniden yapılanmanın zorlukları ise ayrı bir önem arzetmektedir.

Veri merkezlerinin yangın korunumu konusu bu noktadaki en hassas adımlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aerosol yangın baskılama üreteçlerinin, mekanik tesisata gerek duyulmadan, dar ve riskli bölgelere küçük üniteler halinde konumlandırılabilir olması, sunucu odalarında veya veri merkezlerinde kolaylıkla kabin içi koruma yapılmasına olanak sağlar. Bu durum, aktif söndürme işleminin, yalnızca risk oluşturan doğru noktada başlatılması ve geleneksel otomatik söndürme sistemlerine kıyasla, başlamakta olan yangının çok daha hızlı şekilde baskılanması avantajını yaratır.

Mekanik tesisat gerektirmemesi ve makul boyutlarda üreteçlerin kullanılması; yoğun kablo geçişlerinin bulunduğu ve yüksek yangın riski oluşturan, yükseltilmiş zemin ya da asma tavan boşluklarının da rahatlıkla korunmasına imkan tanır. Söndürme sisteminin taşınması veya  hacimsel kapasite artırımı gibi çalışmaların, dakikalar içinde gerçekleştirilebilmesi, bu tür merkezler için diğer bir avantaj oluşturur.

Aerosol üreteçlerin, söndürme esnasında yaydıkları sis iletken olmadığından, elektronik sistemlere zarar vermez ve aynı zamanda kalıntı bırakmaz. Söndürme
işleminin ardından ciddi boyutlu bir temizlik çalışması gerektirmez. Söndürme sistemin tekrar aktif biçimde devreye alınması aynı gün içinde gerçekleştirilebilir.
Bu açılardan bakıldığında alternatif otomatik yangın söndürme sistemlerine göre, söndürme yapılan alanın “Atıl Kalma Süresi” (Downtime) çok düşüktür.

Sanayi & Teknoloji

• Üretim Hatları
• CNC Tezgahları
• Baskı Makinaları
• Haddaneler
• Çelikhaneler
• Yanıcı, Patlayıcı Kimyasallar Üretim ve
Depolama Alanları

 Yanıcı/Patlayıcı Kimyasallar İçin Raf ve Depo Koruması

Solventler, boya sektörü öncelikli olmakla birlikte, yapıştırıcı malzeme, cila benzeri kimyasal ürünlerden metal sektörüne, mobilya üretiminden, ayakkabı
imalatına kadar bir çok farklı alanda kullanılmakta ve dolayısı ile depolanmaktadırlar.

Hidrokarbon esaslı kolaylıkla buharlaşabilen solvent grubu kimyasalların bir çoğu havadan ağırdır ve zeminde birikirler. Solvent veya solvent buharı, çıplak ateş, sigara veya kaynak kıvılcımı gibi direkt temaslar ile alavlenebildikleri gibi, statik elektrik sebebiyle de bir yangını başlatabilirler. Anti-statik özelliğe sahip
olmayan giysi ve ayakkabılar dahi bu gibi durumlarda risk faktörüdür.

Yanıcı-patlayıcı nitelikte, özellikle solvent bazlı kimyasal mamullerin bulunduğu raflı depo alanlarında, paletlerin altından veya aralarından başlayan kör nokta alevlenmeleri; risk oluşturmayacak sürede algılama sağlanamaması ve mevcut söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü ajanların, beklenen hızda ve hedeflenen derinliğe sirayet etme noktasındaki yetersizlikleri nedeni ile ne yazık ki çoğu zaman büyük kayıplar ile sonuçlanmıştır. Ülkemizdeki birçok tesis yetkilileri; yüksek mesafeli depo tavanlarına konumlandırılan algılama  sistemlerinin, zeminde başlayan patlama riskli alevlenmeleri yeterli sürede algılayamaması ve raflardaki hareketlilik, forklift giriş çıkışları gibi sebeplerden, raf içine uygulanamayan mekanik tesisat ve nozulların, depo tavanından söndürme aşamasında yetersiz kalması vb. sebeplerden dolayı solvent veya benzeri stok alanlarının yangın korunumu konusundaki çözüm eksikliğinden yakınmaktadırlar.

Ezgil, yanıcı – parlayıcı – patlayıcı özellikteki tehlikeli malzemelerin stoklandığı raflarda, “Nano Teknolojik Tozlu” yangın baskılama ve “Fire-tag Otonom
Algılama” sistemini kullanarak, bu tür risk alanları için mutlak çözümler sağlamaktadır. 16 metre mesafeye kadar hedefli söndürme yapma kabiliyetine sahip Nanoteknolojik tozlu yangın baskılama üreteçleri, yüksek risk arzeden raflara 3 yönlü hedefleme ile koruma sağlamaktadır.

Sergileme & Depolama

• Arşivler
• Depolar
• Kütüphaneler
• Müzeler
• Tarihi Eser Statüsündeki Yapılar

Taşımacılık

• Karayolu Yük Araçları
• Otomobiller
• Karayolu Toplu Taşıma Araçları
• Demiryolu Araçları
• Gemi, Yat ve Tekneler

Manuel Kullanım Amaçlı Üreteçler

Otomatik yangın söndürme sisteminin bulunmadığı mahallerde meydana gelen yangın vakalarında, ilk müdahale için kullanılan geleneksel yangın tüplerinin, kimi zaman yanlış kullanımı sonucu can kayıpları veya ağır yaralanmalar yaşanır. Bir çok yangın vakasında ise, bireylerin yangın anında duydukları korku ve panik nedeni ile yangın tüpleri hiç kullanılamaz ve büyük maddi hasarlar oluşur. Bu tür sakıncalı durumların ve panik reflekslerinin önüne geçilmesi için geliştirilen, yangına uzaktan ilk müdahalenin kolaylıkla ve risk almadan yapılmasına olanak tanıyan yarı manuel yangın söndürme üreteçleri mevcuttur.

Aerosol ve Nanaoteknolojik tozlu modelleri bulunan yarı manuel üreteçler, öncelikle can güvenliğini artıran kullanım rahatlığı sunar. Yangının oluştuğu alana yaklaşmadan, üretecin aktivasyon piminin çekilmesi ve yanmakta olan bölgeye doğru fırlatılması, ilk müdahale için bireyler üzerine düşen tek görevdir. 8 saniye içinde üreteçler aktive olur ve çevresindeki yangını devam eden saniyeler içinde sonlandırır.

Yarı manuel üreteçler günümüzde, ABD, Kanada, Finlandiya, Çin, İsveç, İngiltere, Güney Kore ve daha bir çok ülkede yerel itfaiye teşkilatları tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Kapalı mahallerde kullanıma uygun, GREENPORT AEROSOL yarı manuel yangın baskılama üreteçleri, aktive oldukları alanda 35 m2 (tavan yüksekliğine bağlı olarak değişebilir) alan veya 100 m3 hacim üzerinde etkilidir. *

Açık alanlar veya geniş iç mekanlarda ise SAPHIR MPH-5M NANOTEKNOLOJİK TOZLU yarı manuel yangın baskılama üreteçleri tercih edilmelidir. Zira, rüzgar yönü ve şiddetinden dolayı, daha uçucu olan areosol söndürme sitemlerinin yoğunluk kaybı veya hedef kayması ihitmali söz konusu olabilir. Nanoteknolojik tozlu üreteçler, 78 m2 alan veya 100 m3 hacim üzerinde etkilidir.*

* Degerler A sınıfı yangın koşulları varsayılarak belirtilmiştir.

Otomatik yangın söndürme sisteminin bulunmadığı mahallerde meydana gelen yangın vakalarında, ilk müdahale için kullanılan geleneksel yangın tüplerinin, kimi zaman yanlış kullanımı sonucu can kayıpları veya ağır yaralanmalar yaşanır. Bir çok yangın vakasında ise, bireylerin yangın anında duydukları korku ve panik nedeni ile yangın tüpleri hiç kullanılamaz ve büyük maddi hasarlar oluşur. Bu tür sakıncalı durumların ve panik reflekslerinin önüne geçilmesi için geliştirilen, yangına uzaktan ilk müdahalenin kolaylıkla ve risk almadan yapılmasına olanak tanıyan yarı manuel yangın söndürme üreteçleri mevcuttur.

Aerosol ve Nanaoteknolojik tozlu modelleri bulunan yarı manuel üreteçler, öncelikle can güvenliğini artıran kullanım rahatlığı sunar. Yangının oluştuğu alana yaklaşmadan, üretecin aktivasyon piminin çekilmesi ve yanmakta olan bölgeye doğru fırlatılması, ilk müdahale için bireyler üzerine düşen tek görevdir. 8 saniye içinde üreteçler aktive olur ve çevresindeki yangını devam eden saniyeler içinde sonlandırır.

Yarı manuel üreteçler günümüzde, ABD, Kanada, Finlandiya, Çin, İsveç, İngiltere, Güney Kore ve daha bir çok ülkede yerel itfaiye teşkilatları tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Kapalı mahallerde kullanıma uygun, GREENPORT AEROSOL yarı manuel yangın baskılama üreteçleri, aktive oldukları alanda 35 m2 (tavan yüksekliğine bağlı olarak değişebilir) alan veya 100 m3 hacim üzerinde etkilidir. *

Açık alanlar veya geniş iç mekanlarda ise SAPHIR MPH-5M NANOTEKNOLOJİK TOZLU yarı manuel yangın baskılama üreteçleri tercih edilmelidir. Zira, rüzgar yönü ve şiddetinden dolayı, daha uçucu olan areosol söndürme sitemlerinin yoğunluk kaybı veya hedef kayması ihitmali söz konusu olabilir. Nanoteknolojik tozlu üreteçler, 78 m2 alan veya 100 m3 hacim üzerinde etkilidir.*

* Degerler A sınıfı yangın koşulları varsayılarak belirtilmiştir.